دبیرخانه هیأت ممیزه- اعضای هیأت ممیزه
معرفی اعضای جدید هیأت ممیزه دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

در اجرای بندهای "۳" و "۴" ماده "۵" دستورالعمل طرز تشکیل هیأت ممیزه احکام ۱۸ نفر صادر گردید

AWT IMAGE

AWT IMAGE

آقای دکتر محمد فرخی

استاد دانشکده مهندسی برق

آقای دکتر محمودمهرداد شکریه

استاد دانشکده مهندسی مکانیک- دبیر هیأت ممیزه

آقای دکتر سیدحسین سیدین

استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

آقای دکتر رحمت اله رحیمی

استاد دانشکده شیمی

 آقای دکتر نظام الدین اشرفی زاده

استاد دانشکده مهندسی شیمی

آقای دکتر غلامرضا قدرتی امیری

استاد دانشکده مهندسی عمران

آقای دکترمحمدحسن شجاعی فرد

استاد دانشکده مهندسی خودرو

آقای دکتر محمدحسین مهدیه

استاد دانشکده فیزیک

آقای دکتر مهدی علائیان

استاد دانشکده ریاضی

آقای دکتر محمدرضا جاهدمطلق

استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر

آقای دکتر علی صدر

دانشیار دانشکده مهندسی برق

آقای دکتر سعید محمدزاده

دانشیار دانشکده مهندسی راه آهن

AWT IMAGE

آقای دکتر سیامک نوری

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع

آقای دکتر سیدعباس یزدانفر

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی

آقای دکتر سعید رستگاری

دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

آقای دکتر امیرحسین دوایی مرکزی
 استاد دانشکده مهندسی مکانیک
      نماینده وزیر

آ

آقای دکتر مجیدرضا آیت الهی
 استاد دانشکده مهندسی مکانیک
نماینده وزیر

AWT IMAGE

آقای دکتر محمد حائری

استاد دانشگاه شریف
نماینده وزیر

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=81.11674.22917.fa
برگشت به اصل مطلب