دبیرخانه هیأت ممیزه- فرمها و بخشنامه ها
فرم ارتقاء (قبلی)

حذف تصاویر و رنگ‌ها
فرمهای ارتقاء " شناسنامه علمی" را برای تکمیل و درخواست ارتقاء دانلود فرمایید.

پس از تکمیل فرمها مستندات و مدارک مورد نیاز را ضمیمه نموده و به کمیته منتخب دانشکده تحویل نمایید.

قابل ذکر است درخواست ارتقاء فقط با تکمیل فرمهای جدید و بر اساس آیین نامه جدید ارتقاء در دبیرخانه هیأت ممیزه

قابل بررسی می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=81.11676.23017.fa
برگشت به اصل مطلب