دبیرخانه هیأت ممیزه- فرمها و بخشنامه ها
فرم تبدیل وضعیت (قبلی)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

طبق مصوبه هیأت اجرایی جذب مرکزی متقاضیان فرمهای جدید پیوست را تکمیل و پس از بررسی در کمیته منتخب دانشکده همراه کلیه مستندات به هیأت اجرایی جذب دانشگاه تحویل دهند.

فرمهای تبدیل وضعیت را از اینجا بردارید.

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=81.11676.24576.fa
برگشت به اصل مطلب