دبیرخانه هیأت ممیزه- فرمها و بخشنامه ها
فرمهای جدید ارتقاء ۹۶/۸/۱۴

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه که متقاضی ارتقاء مرتبه می باشند می توانند فرمهای مربوطه را دانلود و با توجه به آیین نامه ارتقاء و شیوه نامه اجرایی اقدام نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=81.11676.47868.fa
برگشت به اصل مطلب