دبیرخانه هیأت ممیزه- فرمها و بخشنامه ها
گزارشنامه علمی جدید (شناسنامه) عضو هیأت علمی متقاضی ارتقاء مرتبه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه که متقاضی ارتقاء مرتبه می باشند می توانند فرمهای مربوطه را دانلود و با توجه به نکات ذکر شده تکمیل نمایند.

شناسنامه علمی

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=81.11676.47868.fa
برگشت به اصل مطلب