دبیرخانه هیأت ممیزه- فرمها و بخشنامه ها
فرمهای جدید تبدیل وضعیت ۹۶/۸/۱۴

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۴ | 

اعضای محترم هیأت علمی پیمانی متقاضی تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی می توانند فرمهای مخصوص تبدیل وضعیت را دانلود نموده و پس مطالعه آیین نامه ارتقاء  و شیوه نامه اجرایی، اقدام به تکمیل فرمها نمایند و همراه مدارک و مستندات مربوطه به کمیته منتخب دانشکده تحویل دهند.

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=81.11676.48202.fa
برگشت به اصل مطلب