دبیرخانه هیأت ممیزه- فرمها و بخشنامه ها
فرمهای تبدیل وضعیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ | 

اعضای محترم هیأت علمی پیمانی متقاضی تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی می توانند فرمهای مخصوص تبدیل وضعیت را دانلود نموده و پس مطالعه آیین نامه ارتقاء تکمیل و همراه مدارک به کمیته منتخب دانشکده تحویل دهند.

فرم تبدیل وضعیت

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=81.11676.48202.fa
برگشت به اصل مطلب