دبیرخانه هیأت ممیزه- عملکرد هیأت ممیزه
خلاصه عملکرد دوره دهم هیأت ممیزه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

خلاصه عملکرد دوره دهم هیأت ممیزه از تاریخ 90/7/24 الی 92/7/24 بصورت زیر اعلام می گردد:

تعداد جلسات برگزار شده: 13 جلسه

تعداد استادیارانی که به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند: 28 نفر

تعداد دانشیارانی که به مرتبه استادی ارتقاء یافتند: 23 نفر

          میانگین تعداد مقالات ISI:                                                           میانگین امتیاز مقالات ISI:

استادیارانی که به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند: 9/42                      استادیارانی که به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند:26/9

دانشیارانی به مرتبه استادی ارتقاء یافتند: 16/3                               دانشیارانی که به مرتبه استادی ارتقاء یافتند: 52

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=81.11894.46306.fa
برگشت به اصل مطلب