دبیرخانه هیأت ممیزه- عملکرد هیأت ممیزه
خلاصه عملکرد دوره یازدهم هیأت ممیزه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

خلاصه عملکرد دوره یازدهم هیأت ممیزه از تاریخ 93/4/4تا 95/5/5 بصورت زیر اعلام می گردد:

تعداد جلسات برگزار شده: 18 جلسه

تعداد استادیارانی که به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند: 25 نفر

تعداد دانشیارانی که به مرتبه استادی ارتقاء یافتند : 27 نفر

               میانگین تعداد مقالات ISI                                                          میانگین امتیاز مقالات ISI

استادیارانی که به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند: 12/76                   استادیارانی که به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند:32/9

دانشیارانی که به مرتبه استادی ارتقاء یافتند : 30                            دانشیارانی که به مرتبه استادی ارتقاء یافتند :87/5

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=81.11894.46324.fa
برگشت به اصل مطلب