دبیرخانه هیأت ممیزه- عملکرد هیأت ممیزه
خلاصه عملکرد نیم دوره 92-93

حذف تصاویر و رنگ‌ها

خلاصه عملکرد نیم دوره هیأت ممیزه از تاریخ 92/9/4 تا 93/4/4 بشرح زیر اعلام می گردد:

تعداد جلسات برگزار شده: 9 جلسه

تعداد استادیارانی که به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند: 13 نفر

تعداد دانشیارانی که به مرتبه استادی ارتقاء یافتند : 16 نفر

              میانگین تعداد مقالات ISI                                                                    میانگین امتیاز مقالات ISI

     استادیارانی که به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند:  9/6                               استادیارانی که به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند:28

    دانشیارانی که به مرتبه استادی ارتقاء یافتند : 15/43                                 دانشیارانی که به مرتبه استادی ارتقاء یافتند :46/9

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=81.11894.46325.fa
برگشت به اصل مطلب