دبیرخانه هیأت ممیزه- اعضای هیئت ممیزه
معرفی اعضای دوره هفدهم هیئت ممیزه دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
                                 
     دکتر داود یونسیان
       استاد دانشکده شیمی
    سرپرست دانشگاه
رئیس هیئت ممیزه
دکتر محمد حسن بازیار
استاد
دانشکده مهندسی عمران
  
دبیر هیئت ممیزه 
دکتر محمدرضا دلیری
استاد 
دانشکده مهندسی برق

معاون آموزشی
دکتر روح ا... طالبی توتی
استاد
دانشکده مهندسی مکانیک
معاون پژوهش و تعاملات صنعتی
                              
دکتر مسعود هادیان دهکردی
منتخب رئیس دانشگاه- استاد
دانشکده ریاضی و  علوم کامپیوتر
دبیر کمیسیون های تخصصی
دکتر حمید امیدوار
دانشیار
  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نماینده وزیر
دکتر سید محمد علی بوترابی
استاد
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
معاون فناوری، نوآوری و  کارآفرینی
دکتر فرناز برزین پور
دانشیار 
دانشکده مهندسی صنایع
                                  
دکتر محمد سعید جبل عاملی
منتخب رئیس دانشگاه- استاد
دانشکده مهندسی صنایع
دکتر سید مصطفی حسینعلی پور
استاد
دانشکده مهندسی مکانیک
نماینده وزیر
دکتر مهدی خاک زند
دانشیار
دانشکده معماری و شهرسازی
دکتر کامران دانشجو
استاد
دانشکده مهندسی مکانیک

نماینده وزیر
                                
دکتر علیرضا رهائی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نماینده وزیر
دکتر  محمدرضا زمانی
دانشیار
دانشکده فیزیک
دکتر محمد حسن  شجاعی فرد
استاد
دانشکده مهندسی مکانیک
دکتر علی صدر
دانشیار
دانشکده مهندسی برق
                                 
دکتر سید حسن صدیقی
دانشیار
دانشکده فناوری های نوین
دکتر مجید طیرانی
دانشیار دانشکده مهندسی برق
نماینده وزیر
دکتر عباس عرفانیان امیدوار
استاد دانشکده مهندسی برق
نماینده وزیر
دکتر احد قائمی
استاد
دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
                               
دکتر علی ملکی
استاد
دانشکده شیمی
دکتر مرتضی منتظری قهجارستانی
استاد
دانشکده مهندسی مکانیک  
دکتر سید محمد موسوی گزافرودی
دانشیار
دانشکده مهندسی راه آهن
دکتر بهروز مینائی بیدگلی
استاد
دانشکده مهندسی کامپیوتر
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find-81.11674.22917.fa.html
برگشت به اصل مطلب