دبیرخانه هیأت ممیزه- مجلات
لیست مجلات نمایه شده در پایگاه JCR

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/19 | 
فایل لیست مجلات نمایه شده در پایگاه JCR مربوط به سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۳ به شرح زیر قابل بهره برداری می باشد .
فهرست مجلات JCR۲۰۲۳
فهرست مجلات JCR۲۰۲۲
  فهرست مجلات JCR۲۰۲۱
  فهرست مجلات JCR۲۰۲۰
فهرست مجلات ۲۰۱۹ JCR
 فهرست مجلات ۲۰۱۸  JCR
 فهرست مجلات ۲۰۱۷  JCR
فهرست مجلات ۲۰۱۶  JCR
فهرست مجلات ۲۰۱۵  JCR
فهرست مجلات ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ JCR
 
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find-81.11733.63767.fa.html
برگشت به اصل مطلب