دبیرخانه هیأت ممیزه- مجلات
لیست محلات نمایه شده در پایگاه ISC

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/4 | 
برای اطلاع از نمایه ISC مجلات از پیوند "مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری" قرار داده شده بر روی صفحه اصلی سایت هیئت ممیزه، استفاده نمایید.
جهت اطلاع از لیست مجلات ISCمصوب وزارت عتف به لینک مراجعه شود.  https://jcr.isc.ac/main.aspx
جهت اطلاع از لیست مجلاتISCمصوب وزارت عتف در سال های ۹۰ تا۹۸  فایل های مربوطه قابل بهره برداری می باشد.
ISC-۹۸
ISC-۹۷
ISC-۹۶
ISC-۹۰
  علمی-پژوهشی حوزه های علمیه
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find-81.11733.51855.fa.html
برگشت به اصل مطلب